👈 فروشگاه فایل 👉

ایمنی سرویس های مهندسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان

1 – مسئولیتها

2- كارگاههای عمومی – ایمنی محیط كار

1-2- آموزش كاركنان

2-2- وسایل حفاظت فردی

3-2- چیدمان كارگاه

4-2- خروجی ها و نشانه گذاری ها

5-2- نظافت محیط كار

6-2- اطفاء حریق

7-2- انبار مواد

8-2- استفاده از ابزار آلات

9-2- استفاده از منابع هوای تحت فشار

3- ایمنی كار در ارتفاعات

1-3- نردبانها

1-1-3- خطرات

2-1-3- الزامات

3-1-3- روش استفاده صحیح از نردبانها

2-3- داربست ها و جایگاه های كار مرتفع

3-3- كاربر روی پشت بام

4-3- شمع گذاری و گود برداری

5-3- حفاظ گذاری

4- وسایل و تأسیسات الكتریكی

1-4- خطرات

2-4- ملزومات

3-4- بازرسی ها

4-4- مهار انرژی

5-4- آموزش

5- ماشین آلات

1-5- اصول كلی

2-5- حفاظ ها

6- سیستم های لوله كشی

1-6- خطرات

2-6- وسایل حفاظت فردی

3-6- عملیات گرم

1-3-6- مشعلها و كوره ها

2-3-6- جوشكاری و لحیم كاری

3-3-6- كانالهای آب روباز

4-3-6- سیستمهای گازی

5-3-6- تونلها، حفره ها و گودال ها

6-3-6- هوای تحت فشار

7- ایمنی كارگران بخش نجاری

1-7- خطرات

2-7- نجاری عمومی

3-7- سیستمهای تهویه

4-7- نقل و انتقالات و انباركردن الوارها

8- ایمنی كار در جوشكاری

1-8- خطرات

2-8- اقدامات احتیاطی در هنگام جوشكاری

3-8- وسایل حفاظت فردی

4-8- پیشگیری و محافظت در برابر آتش سوزی

5-8- جوشكاری و برشكاری تانكها، سیلندرها و كانتینرها

6-8- جوشكاری آرك

7-8- جوشكاری مقاومتی

8-8- جوشكاری در فضای مسدود

9-8- وسایل گازی پر تابل (قابل حمل)

10-8- وسایل الكتریكی پر تابل (قابل حمل)

9- ایمنی بخش سرد سازی و تاسیسات تهویه

1-9- خطرات

2-9- اصول كلی

3-9- انبار و نگهداری

4-9- فلور و كربن ها

10- ایمنی كاربویلرها

1-10- نحوه كاربویلرها

2-10- تجهیزات ایمنی بویلرها

3-10- تانك های تصفیه آب بویلرها

11- عملیات رنگ كاری

1-11- خطرات

2-11- ایمنی

3-11- بهداشت

4-11- آلودگی آب و هوا

5-11- جلوگیری و محافظت از آتش سوزی

6-11- سیستم های تهویه

7-11- انبار و جابجایی

8-11- موارد الكتریكی

9-11- موقعیت كارگاه های رنگ سازی و رنگ كاری

10-11- سیستم اسپر ی رنگ بدون هوا

11-11- اتاقك های اسپری رنگ

12-11- تجهیزات اسپری رنگ متحرك

13-11- قوطی های اسپری رنگ

14-11- روشهای شناسایی و حذف ایمن و انهدام رنگ های با پایه سرب

12- ایمنی كارگران بخش كشاورزی

1-12- تجهیزات حفاظت فردی

2-12- نحوه كار

3-12- اصول كلی

4-12- كارباتراكتور

5-12- ایمنی باغبانان

6-12- نگهداری و انبار كودها

7-12- علف كش ها

👇محصولات تصادفی👇

دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 پرسشنامه مذهبی‌بودن اقدام پژوهی چگونه می‌توانم روخوانی و روانخوانی قرآن بچه‌ها را تقویت کنم مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)