👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

: جعفر عالی نژاد

چکیده

برای بالا بردن کارایی تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی می توان ثبات و بهره وری شبکه p2p را تقویت کرد .درتحقیقات ، اکثر اشتباهات مسیریابی توسط ویژگی پویایی شبکه p2p به وجود می آید مثل ورود و خروج گره و شکست گره که مهمترین عاملی است که اشتباهات مسیر یابی را القا می کند .

را ه حل : ما الگوریتم بهبود یافته ای را ، برای بالا بردن کارایی تحمل خطا در الگوریتم مسیر یابی بر اساس ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد می کنیم کهFTARHنامیده می شود (تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی بر اساس ساختار سلسله مراتبی )

الگوریتم جدید چه کار می کند؟ باعث می شود که از ظرفیت فراوان super nodeها برای تقویت کارایی تحمل خطا الگوریتم مسیر یابی در شبکه p2p استفاده شود

لغات کلیدی : تحمل خطا ، مسیر یابی p2p ، ساختار سلسله مراتبی ، کرد، هم رده فوق العاده

Abstract—Fault-tolerant routing in P2P network has been a hot point. To raise the performance of fault-tolerant routing can highly enhance the stability and efficiency of P2P network. Through research we find most routing errors is caused by highly dynamic characteristic of P2P network such as peers frequently join leave and fail which is the main factor that induce routing errors. We proposed an improved algorithm to raise the performance of fault-tolerant routing of P2P network based on hierarchical structure theory which is named as FTARH (Fault-tolerant Algorithm of Routing with Hiberarchy). The new algorithm makes full use of the superfluous capability of super peers to enhance the performance of fault-tolerant routing of entire P2P network.

Keywords- Fault tolerant; P2P routing; Hierarchical structure; Super peer; Chord

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله شبیه سازی D-STATCOM و DVR در سیستم های قدرت پاورپوینت آموزشی کارگاه تكنیک های خلاقیت به همراه تصاویر آموزشی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان مهندسی نرم افزار پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 )