👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

آزمون هوش هیجانی مورد استفاده در این تحقیق توسط برادبری و گریوز (2004) ساخته شده است و توسط گنجی (1384) و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل 28 ماده است كه بر اساس مقیاس 6 درجه ای لیكرت نمره گذاری می شود، و چهار مولفه خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه را می سنجد و یك نمره كلی هوش هیجانی نیز به دست می دهد. نمره بالاتر از 80 نشان دهنده هوش هیجانی بالا و نمره پایین تر از 60 نشان دهنده هوش هیجانی پایین است.

هر کدام از مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری، از ماده های زیر تشکیل شده اند:

1- مولفه خود آگاهی1: سوالات شماره 1-2-3-4-5- و 6 .

2- مولفه خود مدیریتی2: سوالات شماره 7-8-9-10-11-12-13-14- و 15 .

1- مولفه آگاهی اجتماعی3: سوالات شماره 16-17-18-19 و 20 .

1- مولفه مدیریت رابطه4: سوالات شماره 21-22-23-24-25-26-27- و 28 .

روایی و پایایی آزمون:

الف) روایی:

برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار- ان در یك گروه 97 نفری اجرا شد كه ضریب همبستگی در سطح 99/0 معنی دار بود(گنجی، 1384).

ب) پایایی:

در بررسی گنجی (1384) ضرایب پایایی مولفه های هوش هیجانی به ترتیب برابر با 73/0، 78/0 ، 76/ 0 و 76/ 0 بود. به علاوه آزمون در گروه 284 نفری دیگر ( 115 پسر، 139 دختر) فقط یكبار اجرا شد و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای كرونباخ 88/0 بود.

در پژوهش حاضر نیز پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد که نشاندهنده پایایی بالای آزمون می باشد.

1- consciousness

2- self-management

3 - Social Awareness

4 - Relationship Management

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری شیپ فایل بخشهای شهرستان بوانات مقاله بهینه سازی پارتو کنترلرهایPID با چند تابع هدف به وسیله الگوریتم ژنتیک گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی