👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختار قلب

مسیر جریان خون در حفره های قلبی

فیزیولوژی عضله قلبی

ماهیت به هم مربوط کننده سن سی تیال عضله قلبی

پتانسیل عمل در عضله قلبی

منشا ضربان قلب و فعالیت الكتریكی قلب

سرعت هدایت سیگنال در عضله قلبی

مرحله تحریك ناپذیری عضله قلبی رابطه تحریك

انقباض انتشار تحریك قلبی

الكتروكاردیوگرام

دوره قلبی سیستول

فیزیولوژی دیاستول

عصب گیری قلب

جریان خون قلب

گردش خون قسمتهای عملکردی

گردش خون حجم خون درقسمتهای مختلف

گردش خون فشار در قسمتهای مختلف

گردش خون تئوری اساسی عملکرد

گردش خون روابط بین فشار،

جریان و مقاومت مکانیسمهای کنترل جریان خون

👇محصولات تصادفی👇

تغییر محیط اوراكل 8 oracle پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری پاورپوینت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای( CAPM) مبانی نظری زمان و مکان و هزینه تسلیم