👈 فروشگاه فایل 👉

کریدور شمال – جنوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

صفحه عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهداف تحقیق.. 3

1-4 سؤالات تحقیق.. 4

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-6 روش انجام تحقیق.. 4

1-7 واژگان کلیدی.. 5

1-7-1 حمل و نقل.. 5

1-7-2 ترانزیت... 5

1-7-3 بندر 5

1-7-4 کریدور شمال-جنوب.. 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق... 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 تعاریف کلی از حمل ونقل.. 7

2-3 انواع روش ‌های حمل و نقل کالا. 8

2-4 الگوهای مختلف حمل و نقل کالا. 9

2-5 مسائل و چالش های سیستم حمل ونقل.. 9

2-6 عناصر اصلی سیستم حمل ونقل.. 10

2-6-1 پیوندها 10

2-6-2 وسایل نقلیه. 11

2-6-3 پایانه ها و برنامه های عملیاتی.. 12

2-7 ویژگی های یك سیستم مناسب از دیدگاه مسافران: 13

2-8 ویژگی های یك سیستم مناسب از دیدگاه بهره برداران: 13

2-9 ساختار تشكیلاتی و اعتباری حمل و نقل.. 14

2-10 برنامه ریزی حمل ونقل.. 14

2-11 ساختار سلسله مراتبی برنامه ریزی حمل ونقل.. 16

2-12 انواع بارنامه رایج در حمل و نقل.. 17

2-13 تعریف ترانزیت: 17

2-14 انواع ترانزیت: 17

2-15 اسناد و مدارک مورد نیاز برای رویه ترانزیت... 18

2-16 پروسه اداری رویه گمرکی ترانزیت... 19

2-16-1 روند تشریفات كالای ترانزیت در اولین مرز ورودی.. 19

2-16-2 روند تشریفات كالای ترانزیت از كشور 20

2-17 اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ایران.. 21

2-18 مزیت های ترانزیتی ایران.. 22

2-19 بازار های ترانزیتی ایران.. 24

2-20 آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت در کشور 24

2-20-1 ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور 24

2-20-2 نوسانات رشد ترانزیت غیر نفتی در بنادر (درصد) 25

2-20-3 نوسانات رشد ترانزیت نفتی در بنادر (درصد) 25

2-20-4 نوسانات رشد ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر (درصد) 25

2-20-5 ترانزیت خارجی بر اساس كالاهای گروه بندی شده در سال1390. 26

2-20-6 پنج گمرك عمده ورودی ترانزیت خارجی در سال 90. 26

2-20-7پنج گمرك عمده خروجی ترانزیت خارجی در سال90. 27

2-21 تقسیم بندی بنادر براساس ادبیات ایران.. 27

2-22 آئین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی کشور 27

2-23 روند استاندارد سازی فعالیت های بنادر ایران.. 29

2-24 شاخص های ارزیابی عملکرد بنادر 31

2-25 نقش بنادر کشور در توسعه ترانزیت... 32

2-26 بنادر مهم کشور 33

2-27 میزان عملرد بنادر مهم ایران در امر ترانزیت ................................................................................................................33

2-28 وظایف و ماموریت های مهم بنادر ایران.. 37

2- 29 نگاهی کلی به بندرشهید رجایی.. 39

2-29-1 تاریخچه تاسیس.... 39

2-29-2 موقعیت جغرافیایی.. 40

2-29-3 مزیت ها و امکانات.. 41

2-29-4 چگونگی روند توسعه زیر ساخت ها 42

2-29-5 احداث پالایشگاه در بندر خلیج فارس... 43

2-29-6 رسیدن ظرفیت بندر شهید رجایی به 20 میلیون TEU کانتینر. 44

2-29-8 نقش بندر شهید رجایی در استحکام جایگاه ترانزیت ایران.. 46

روند رشد رتبه بندر شهید رجایی بین 2500 بندر کانتینری دنیا 47

2-29-9 بیانیه ماموریت... 47

2-29-10 بیانیه چشم انداز 47

2-30 تعریف کریدور بین المللی حمل و نقل.. 48

2-31 انواع کریدور های بین المللی حمل ونقل.. 48

2-31-1 کریدور شرق – غرب یا جاده باستانی ابریشم : 48

2-31-2 کریدور جنوبی آسیا : 49

2-31-3 کریدور تراسیکا : 50

2-31-4 کریدور آلتید. 51

2-31-5 کریدور بین ‌المللی شمال – جنوب‌‌.. 52

2-32 پیشینه تحقیق.. 54

2-33 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 55

فصل سوم : روش های انجام تحقیق... 58

3-1 مقدمه. 59

3-2 روش انجام تحقیق.. 60

3-3 اهداف تحقیق.. 61

3-4 سوالات تحقیق.. 61

3-5 اعتبار (روایی) 61

3-5-1 انواع اعتبار 62

3-6 پایایی.. 63

3-6-1 برآورد پایایی.. 64

فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق... 59

4-1 مقدمه. 66

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق.. 66

4-2-1 پاسخ به سوال اول تحقیق.. 66

4-2-2 پاسخ به سوال دوم تحقیق.. 67

4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق.. 68

4-2-4 پاسخ به سوال چهارم تحقیق.. 71

4-2-5 پاسخ به سوال پنجم تحقیق.. 72

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 63

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتیجه گیری.. 75

5-3 راهکارها 76

5-4 پیشنهادات.. 77

( منـــابع و مـــاخذ ). 78

1-1 مقدمه

جمهوری اسلامی ایران؛ ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت های ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند. ) راشدی اشرفی، علی رضا؛1389(

1-2 بیان مسأله

کریدورها در صنعت حمل و نقل در راستای ایجاد مسیرهای اقتصادی و در جهت کاهش هزینه های حمل کالا تعریف گردیده اند. در این میان کریدور شمال جنوب ارتباط ترانزیتی کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا با کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه را از طریق ایران برقرار می کند و در نتیجه آن هند ، ایران و دیگر کشورهای منطقه می توانند کالاهای خود را با سرعتی سه برابر بیشتر نسبت به مسیر کانال سوئز، به اروپا حمل کنند. در وضعیت فعلی، بندر شهید رجایی در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد، اما با توجه به رشد و توسعه بنادر استان خوزستان و از جمله ایجاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر امام خمینی )ره( ، شرایط برای اتصال رسمی این بندر به مسیر این کریدور مصوب کاملا مهیا شده است. از طرفی ترافیک بیش از حد توان در بندر شهید رجایی و رسوب بالای کانتینرها در بندر شهید رجایی، علی رغم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر موجب شده، شاخص های عملیاتی و استاندارد های بین المللی متعارف در بین بنادر بزرگ در این بندر تحت تأثیر منفی قرار گیرد این در حالی است که با صرف هزینه های بسیار بالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(، شاهد عدم استفاده کامل از ظرفیت های این بندر خصوصاً در بخش کانتینری هستیم. از طرفی با گران شدن حامل های انرژی، صاحبان کالا و عوامل زنجیره تأمین کالا بی شک به دنبال مسیرها و کریدورهای حمل کالایی خواهند بود که ضمن دسترسی آسان آنها به بازارهای هدف، تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های حمل کالا را نیز در برداشته باشد.

مجتمع بندری شهید رجایی، برای ایفای نقش به عنوان دروازه واردات و صادرات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور، ضمن جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد، با اتخاذ سیاست Land Lord و فراهم ساختن امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی، حرکتی را برای جهانی شدن و گرفتن سهم بیشتر از حمل و نقل دریایی و تجارت بین المللی آغاز کرده و برای ایستادن در رتبه اول بنادر منطقه در افق چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه هایی را با هدف توسعه و افزایش کارایی و نیز ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بندر، به اجرا درآورده است. ( www.pmo.ir)

1-3 اهداف تحقیق

مشخص نمودن نقش بندر شهید رجایی و کریدور شمال – جنوب در افزایش عملکرد ترانزیتی

بررسی عملکرد ترانزیت کانتینری بندر شهید رجایی

بررسی موقعیت استراتژیک بندر شهید رجایی با توجه به کریدور شمال – جنوب

شناسایی مشکلات پیش روی بندر شهید رجایی و ارائه راه کارهایی برای بهبود آن

1-4 سؤالات تحقیق

عوامل مؤثر بر توسعه ترانزیت بندر شهید رجایی کدام است؟

جایگاه و اهمیت بندر شهید رجایی در مسیر کریدور شمال – جنوب چیست؟

نقاط ضعف و قوت بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت کدام است؟

مهمترین مشکلات موجود در بندر شهید رجایی کدامند؟

برای بهبود عملکرد بندر شهید رجایی چه باید کرد؟

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و در نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، اروپای شرقی ، مرکزی ، شمالی ، آسیای میانه و قفقاز از یک ‌سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی ، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد می‌شود . همچنین به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال- جنوب و تجهیز امکانات و زیرساخت ها و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات گسترده در بخش های مختلف حمل ونقل ، مسیر ایران از جذابیت های فراوانی برای ترانزیت کالا برخوردار می باشد. بنادر شهید رجائی، امیرآباد و بندرانزلی از جایگاه ویژه ای در مسیر ترانزیتی کریدور شمال – جنوب برخوردار بوده و علاوه بر بنادر مذکور بنادر شهید باهنر، لنگه ، بوشهر، چابهار، امام خمینی(ره) و نوشهر نیز از پتانسیل های نقش آفرینی منحصر به خود برخوردار می ‌باشند. به واسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ این استان و استان های تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیر ساخت های مناسب شقوق مختلف حمل و نقل و اتصال به شبکه بین المللی راه آهن، هوایی و جاده تاریخی ابریشم ،بیشترین نقش در صنعت حمل و نقل را ایفا نموده و با بیش از 80 بندر معروف جهان از طریق 35 خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل مطالعه­ ی شبیه­ سازی MOSFET قدرت نیمه-سوپراتصال با ستون SiGe دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی آلاینده های خودرو دانلودکارآموزی عمران مجتمع پزشكان 33 ص گزارش نهایی درس پایگاه داده پیشرفته(الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی)