👈 فروشگاه فایل 👉

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود كه مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی كه دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته كه آیا می تواند به عنوان یك راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را كاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویكسان نماید؟

واژگان كلیدی:

مقدمه

تعریف جهانی شدن

تاریخچه جهانی شدن

آثار جهانی شدن

مبانی حقوق بشر

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ

آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

بنابراین به آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر بدینن ترتیب می توان اشاره كرد

گفتگوی تمدن ها به عنوان یك راه حل عملی جهت كاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی برق در مورد نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور پایان نامه لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)(فیزیک) پروژه و تحقیق کامل در مورد زلزله ......مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان گزارش كارآموزی شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO)