👈 فروشگاه فایل 👉

نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول( طرح کلی تحقیق)

مقدمه............................................................................................................................................. 1

بیان مسئله......................................................................................................................................1

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................2

اهداف تحقیق.................................................................................................................................3

الف) هدف کلی...............................................................................................................................3

ب) اهداف جزئی.............................................................................................................................3

سوال تحقیق...................................................................................................................................3

فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................3

1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق...........................................................................................4

1-1 )تعاریف مفهومی افسردگی.....................................................................................................4

2-1)تعاریف عملیاتی افسردگی.....................................................................................................4

3-1) تعاریف مفهومی کودک آزاری...............................................................................................4

4-1) تعاریف عملیاتی کودک آزاری...............................................................................................4

2- تعریف افسردگی........................................................................................................................4

3- انواع افسردگی..........................................................................................................................5

1-3-1) اختلال یک قطبی که شامل..............................................................................................5

2-3-1) دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن.................................................................................5

3-3-1) سیکوتایمی یا افسرده خویی ادواری...............................................................................5

4- نظریه های افسردگی............................................................................................................5

1-4-1 ) نظریه جان بولبی..........................................................................................................5

2- 4 – 1) نظریه اسکینر.............................................................................................................6

5- تعریف کودک آزاری..............................................................................................................6

6- انواع کودک آزاری.................................................................................................................6

1-6-1) کودک آزاری جسمی.....................................................................................................6

2- 6 – 1 ) کودک آزاری جنسی.................................................................................................7

3 – 6 – 1 ) کودک آزاری عاطفی...............................................................................................7

4 – 6 – 1 ) کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه..................................................................7

7 – عوارض و پیامدهای کودک آزاری........................................................................................8

1 – 7- 1) عوارض جسمی...........................................................................................................8

2 – 7 – 1 ) عوارض روحی روانی................................................................................................8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی........................................................................................................................11

تحقیقات داخلی.........................................................................................................................11

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه..........................................................................................................................................13

1 – 3 ) روش تحقیق...................................................................................................................13

2- 3 ) جامعه آماری...................................................................................................................13

3 – 3 ) نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................................13

4 – 3 ) شیوه ی اجرایی تحقیق................................................................................................14

5 – 3) ابزار تحقیق...................................................................................................................14

1 – 5 – 3 ) پرسشنامه افسردگی.............................................................................................14

2 – 5 – 3 )پرسشنامه کودک آزاری( Carss)......................................................................15

6- 3 ) روش تجزیه تحلیل داده ها.........................................................................................16

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................................18

1 – 4 ) ویژگیهای جمعیت شناختی.........................................................................................18

یافته های توصیفی....................................................................................................................21

یافته های استنباطی.................................................................................................................22

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه........................................................................................................................................26

1 – 5 ) بحث و نتیجه گیری.....................................................................................................26

2– 5 ) محدودیت های پژوهش...............................................................................................26

3 – 5 ) پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................27

منابع

منابع فارسی.............................................................................................................................28

منابع خارجی....................................................................................................29

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ( 1- 4) توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه...................................................................................18

جدول( 2 – 4 ) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه...........................................................................19

جدول ( 3 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه.................................................................19

جدول( 4 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت سکونت به تفکیک بومی و غیر بومی در نمونه مورد مطالعه..............20

جدول ( 5 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت شغلی به تفکیک شاغل و بیکار.........................................................20

جدول ( 6 – 4 ) توزیع فراوانی سابقه مشروطی به تفکیک مشروط و غیرمشروط.........................................21

جدول ( 7 – 4 ) یافته های توصیفی کودک آزاری...........................................................................................21

جدول ( 8 – 4 ) یافته های توصیفی افسردگی.......................................................................22

جدول ( 9 – 4 ) بررسی همبستگی بین سابقه کودک آزاری با افسردگی.......................................................22

جدول ( 10 – 4 ) بررسی رگرسیون برای پیش بینی سهم کودک آزاری در افسردگی...................................23

👇محصولات تصادفی👇

گالری عکس به زبانhtml بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی دانلود پاورپوینت بررسی فضای داخلی موزه طرح توجیهی تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی پیشینه ومبانی نظری اثربخشی سازمانی