👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سئوال مسئله 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

متغیرهای تحقیق 7

فرضیه تحقیق 7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی 10

علل رفتار ضد اجتماعی 12

بررسی دوقلوها 17

بررسی فرزند خواندگی 18

اضافه بودن كروموزومy 19

بد عملكرد فیزیرلوژیائی 20

مثال وحشتناك از اختلال شخصیت ضد اجنماعی 22

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی 27

اختلال سلوكی 29

نمونه هایی از اختلال سلوكی 30

نوجوان آشفته 33

درماندگی آموخته شده 40

یادگرفتن در ماندگی 41

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه 44

حجم نمونه 44

روش نمونه گیری 44

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 45

روش تحقیق 47

روش آماری مربوط به زمینه 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 55

پیشنهادات 58

محدودیت های پژوهش 59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی60

منابع و ماخذ 67

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است .

👇محصولات تصادفی👇

طراحی گرافیکی فره های نرم افزار چند رسانه ای راه سعادت موس طراحی شده در سالیدورک و کتیا یادگیری دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی