👈 فروشگاه فایل 👉

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مختصری از تحقیق

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع تحقیق خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17

مبحث دوم-معیار تقوا 19

مبحث سوم - معیار عدالت 23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن 32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان 71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش كارایی 101

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

كاركنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125

👇محصولات تصادفی👇

بررسی قطارهای مغناطیسی دیابت چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد ؟ مقاله بررسی پاسخ دینامیکی پانلهای چند لایه با لایه عملگر پیزوالکتریک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته پاورپوینت جاذبه های گردشگری فیلیپین پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ