👈 فروشگاه فایل 👉

رهیافتی جدید برای شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در این تحقیق روشی جدید برای مد لسازی فرآیند كشش عمیق ورق ههای كامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است. با سود بردن از این واقعیت كه خواص كششی و برشی الیاف بافته شده از هم مستقل هستند، یك معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله مشخصه فرض شده كه دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده ، به ماده چسبیده و با ماده حركت م یكند. مولفه های تنش و كرنش موجود در معادله مشخصه، در این دستگاه مختصات متحرك داده شده اند. از آنجا كه كد vumat نرم افزار ABAQUتنشها و ، كرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی كه به ماده چسبیده است می دهد، م یتوان بدون نیازبه تبدیل مولفه های تنش و كرنش از دستگاه مختصات محلی كه به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات

👇محصولات تصادفی👇

نقشه ی زمین شناسی شهرستان قصر شیرین رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان دانلود پایان نامه شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله