👈 فروشگاه فایل 👉

رهیافتی جدید برای شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در این تحقیق روشی جدید برای مد لسازی فرآیند كشش عمیق ورق ههای كامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است. با سود بردن از این واقعیت كه خواص كششی و برشی الیاف بافته شده از هم مستقل هستند، یك معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله مشخصه فرض شده كه دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده ، به ماده چسبیده و با ماده حركت م یكند. مولفه های تنش و كرنش موجود در معادله مشخصه، در این دستگاه مختصات متحرك داده شده اند. از آنجا كه كد vumat نرم افزار ABAQUتنشها و ، كرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی كه به ماده چسبیده است می دهد، م یتوان بدون نیازبه تبدیل مولفه های تنش و كرنش از دستگاه مختصات محلی كه به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارورزی تامین اجتماعی پاورپوینت پسته آموزش فرآیندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی