👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه سبک زندگی در بین بیمارن پیوند کلیه و افراد سالم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 1

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق10

1-4 اهداف پژوهش 11

1-5 فرضیه ها 12

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها 13

1-6-1 تعاریف نظری 13

1-6-2 تعاریف عملیاتی 15

فصل دوم: مبانی نظری و تجربی پژوهش

2-1 مبانی نظری و پیشینه پژوهش19

2-1-1کلیه 19

2 -1-1-1 وظایف کلیه‌ها 19

2-1-1-2 سه وظیفه اصلی کلیه‌ها 20

2-1-1-3 بیمارهای کلیه 21

2-1-1-4 نشانه‌های بیماری کلیوی 23

2-1-1- 5 نارسایی کلیه24

2-1-1-6 درمان نارسایی کلیه 24

2-1-1- 7 تأثیرات کلی عدم پیروی از درمان بیماران کلیوی 25

2-2 مدل اعتقادی سلامتی26

2-3 مدلهای تغییر رفتار 27

2-4 مدل بین نظریه ای تغییر رفتار28

2-5 نظریه رفتار طراحی شده 29

2-6 نظریه زیستی – پزشکی 30

2-6-1 ارزیابی مدل زیستی پزشکی 31

2-7 نظریه یادگیری رفتاری 32

2-8 مدل زیستی روانی اجتماعی 32

2-9 مدل باور بهداشتی 33

2-9-1 ارزیابی مدل باور بهداشتی34

2-10 موضوع گیریهای نظری در خصوص سبک زندگی35

2-10- 1 تعریف سبک زندگی35

2-10-2 سبک زندگی 36

2-11 مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی37

2-12 کیفیت زندگی 39

2-12-1 ارزیابی کیفیت زندگی 42

2-13 مؤلفه های سبک زندگی 42

2-14 حوزه های عمده سبک زندگی 43

2-15 انواع سبک زندگی 45

2-15-1 انواع سبک زندگی طبق دیدگاه آدلر45

2-15-2 انواع سبک زندگی طبق دیدگاه موساک 46

2-15-3 سبک زندگی از دیدگاه کورت آدلر47

2-15-4 سبک زندگی از دیدگاه الکساندر مولی48

2-15-5 سبک زندگی از دیدگاه سوفیا دی وریس48

2-15- 6 سبک زندگی از دیدگاه آنتونی بروک48

2-16 عوامل مؤثر در رشد سبک زندگی 49

2- 16- 1 عوامل روان شناختی 49

2- 17 سبک زندگی مدلی برای رشد شخصیت 51

2- 18 ریشه های سبک زندگی 51

2-19 هسته مرکزی سبک زندگی52

2-20 شاخه های سبک زندگی 52

2- 21 سبک زندگی مرتبط با سلامتی 53

2-22 سبک زندگی در بیماران کلیوی54

2-23 سبک زندگی و استرس ها و شیوه های مقابله با استرس55

2-24 ویژگی های بیماران کلیوی 55

2-25 حمایت اجتماعی و سبک زندگی در بیماران کلیوی56

2-26 پژوهشهای داخلی 57

2-27 مطالعات خارجی 59

فصل سوم : روش اجرایی پژوهش

3-1 مقدمه 62

3-2 طرح تحقیق 62

3-3 جامعه آماری 63

3-4 مشخصات نمونه و روش نمونه گیری 63

3-5 روش نمونه گیری 63

3-6 ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات63

3-7 پایایی و روایی 65

3-7- 1 پایایی65

3-7-2 روایی65

3-8 روش تجزیه و تحلیل 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 نتایج 68

4-1-1 نتایج کلی 68

4-1-2 نتایج اختصاصی 69

4-1-3 فرضیه اصلی 69

4-1-4 ریز آزمون ها70

4-1-5 فرضیه اول 70

4-1-7 فرضیه سوم 72

4-1-8 فرضیه چهارم 73

4-1-9 فرضیه پنجم 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 76

5-2 بحث و نتیجه گیری 76

5-3 محدودیت های پژوهش82

5-4 پیشنهادات 83

5-4-1 پیشنهادات پژوهشی 83

5-4-2 پیشنهادات کاربردی 84

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت

جدول شماره 4-2 میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه نمونه

جدول شماره 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه

جدول شماره 4-4 میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در خرده مقیاس کنترل

جدول شماره 4-5: میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در خرده مقیاس کمال گرایی

جدول شماره 4-6: میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در خرده مقیاس نیاز به خشنودی

جدول شماره 4-7: میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در خرده مقیاس عزت نفس

جدول شماره 4-8: میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در خرده مقیاس انتظار

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله با عنوان اثرات ضد میکروبی اسانس ادویه جات و سبزیجات كامپیوتر - كوانتم مقالات مدیریت دانش- مجموعه دهم گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها