👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله رشته های CuAlBe آلیاژ محفظه ای شکل در معرض بارهایی با محور زنجیره ای و متناوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

رشته های CuAlBe آلیاژ محفظه ای شکل در معرض بارهایی با محور زنجیره ای و متناوب

خلاصه

کابل های شکل گرفته، ترکیبی از سیم ها با پیچش مارپیچ و به صورت رشته هایی هستند که در ابتدا در اطراف یک هسته پیچش می یابند. آن ها دارای ضایعات زیادی هستند و می توان از آن ها برای انتقال دادن نیروهای کششی بزرگ در بیشتر ساختارهای مهندسی شهری استفاده کرد. پراکندگی بهتر و یا ظرفیت متمرکز شدن می تواند به صورت فزاینده ای گسترش یابد در صورتی که کابل، ترکیبی از سیم های آلیاژ حافظه ای شکل یا SMA در فاز استینیت باشد. آزمایش های کششی براساس رشته های ایجاد شده از سیم های CuAlBe SMA برای مشخص کردن رفتار آن ها و نشان دادن پتانسیل فراهمی آن ها به عنوان عناصر کشش سازگاری یا فنری شکل گرفته بودند. به صورت خاصی، معادل بودن چسبناکی خفیف و تغییر شکل فوروارد و حداکثر تنش ها برای دامنه های نوسانی زنجیره های مختلفی تعیین شده بود. تقریبا مشخصات سوپر الاستیک ایده آل تا 3 درصد زنجیره محوری به دست آمده بودند. معادل بودن خفیف با رشته افزایش می یابد و به یک مقدار 4 درصدی برای یک دامنه نوسانی زنجیره از 5 درصد نتایج آزمایشی می رسد که برای محقق شدن یک مدل عددی دو بعدی ارتقا یافته برای تخمین پاسخ رشته نسبت به بارهای متقارن محوری درون محدوده از دست دادن شکل سوپر الاستیک مورد استفاده قرار گرفته بود. مدل استناد به خطی شدن هندسه سیم براساس روابط رشته ای- تنشی سیم چند خطی CuAlBe می کند. مدل پیشنهاد داده شده به صورت مناسبی حداکثر تنش رشته و زنجیره های باقی مانده برای دامنه های نوسانی زنجیره های مختلف را پیش بینی می کند.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان هشترود مقاله سوءاستفاده جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2