👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :...................................................................................................................... 4

فصل اول............................................................................................................................ 5

مطالعات بازار...................................................................................................................... 5

مقدمه:............................................................................................................................... 6

1-1- منابع گچ.................................................................................................................... 7

1-1-1- گچ طبیعی.............................................................................................................. 7

2-1-1- گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی (مصنوعی)...................................................................... 7

2-1- بررسی عرضه و تقاضای محصول در بازار داخلی و خارجی...................................................... 9

1-2-1- گچ در ایران............................................................................................................ 9

جدول 1-1-موقعیت چینه شناسی ذخایر گچدار ایران................................................................... 10

گچ خاک :........................................................................................................................ 14

جدول 2-1 موقعیت و ذخائر معادن گچ.................................................................................... 15

2-2-1-تولید و مصرف گچ در خارج از کشور............................................................................ 20

3-2-1-تولید و مصرف پانل های گچی در داخل و خارج از کشور.................................................... 21

جدول 3-1- عمده کشورهای تولید کننده گچ (تن )...................................................................... 21

2-1-بررسی کانون های مصرف قطعات پیش ساخته گچی.............................................................. 23

3-1 براورد تقاضای محصول.................................................................................................. 24

4-1 بررسی روند قیمت پانل های گچی در داخل و خارج از کشور................................................... 25

5-1- براورد قیمت محصول در خارج از کشور........................................................................... 26

6-1-بررسی ظرفیت باتوجه به وضعیت بازار.............................................................................. 26

فصل دوم.......................................................................................................................... 28

بررسی فنی طرح................................................................................................................. 28

1-2- کاربرد و خواص انواع گچ............................................................................................. 29

1-1-2- انواع گچ صنعتی..................................................................................................... 29

2-1-2- قطعات پیش ساخته گچی.......................................................................................... 31

صفحات گچی برای مصارف روکار........................................................................................... 33

بلوکهای گچی (دیوارک )....................................................................................................... 34

قطعات پیش ساخته گچ سقفی................................................................................................ 35

2-2- اثر عوامل مختلف برروی خواص گچ............................................................................... 35

1-2-2- اثر نوع تولید بر روی خواص گچ................................................................................. 35

2-2-2- شکل دانه و توضیح ان.............................................................................................. 36

3-2-2- پیر شدن (کهنگی)................................................................................................... 36

4-2-2- سرد کردن و عملیات پس از ان................................................................................... 37

3-2-تکنولوژی تولید سولفات های کلسیم (گچ پخته )................................................................... 37

1-3-2- استخراج ،خرد کردن و یکنواخت کردن گچ طبیعی........................................................... 37

الف – از دست دادن اب تبلور (دهیدرات )................................................................................ 39

ب) باز پس گیری اب مولکولی (ری هیدرات)............................................................................. 39

فازهای سیستم .................................................................................................................. 39

2-3-2- هیدراته کردن صنعتی............................................................................................... 41

جدول 4-2- گرمای هیدراته شدن واکنش های مهم صنعتی سیستم................................................... 42

1-2-2- تولید نیمه هیدرات بتا از سنگ گچ طبیعی...................................................................... 43

جدول 6-2 ترکیب فاز (به درصد) گچ پخته شده بدون توجه به مواد ناخالصی...................................... 44

2-2-3-2- تولید گچ بتا از گچ شیمیایی................................................................................... 46

تفاوت های گچ شیمیایی با سنگ گچ طبیعی به شرح زیر است :........................................................ 46

جدول 8-2- نمونه ای برای ترکیبات بعضی از گچ های مهم........................................................... 47

4-2- تولید قطعات پیش ساخته گچی....................................................................................... 48

شرکت TEMPLE............................................................................................................ 50

مشخصات فنی................................................................................................................... 51

ظرفیت............................................................................................................................. 51

زمان تولید......................................................................................................................... 51

5-3- خشک کردن قطعات پیش ساخته گچی............................................................................. 53

1-5-2- خشک کردن طبیعی................................................................................................. 54

2-5-2- خشک کردن صنعتی................................................................................................ 54

6-2 مصرف مواد و انرژی..................................................................................................... 56

جدول 9-2- مواد اولیه مورد نیاز سالیانه.................................................................................... 57

جدول 10-2- انرژی سالیانه مورد نیاز...................................................................................... 57

7-2- فرایند تولید انتخابی به همراه شرح ماشین الات و تجهیزات لازم.............................................. 57

1-7-2- تولید گچ بتا (گچ طبی )............................................................................................ 57

جدول 11-2-میزان مواد و انرژی لازم برای تولید هر متر مربع پانل گچی........................................... 58

2-7-2- دستگاه سنجش حجم اب.......................................................................................... 59

جدول 12-2- ماشین الات و تجهیزات خط تولید........................................................................ 60

ادامه جدول 12-2.............................................................................................................. 61

3-7-2- دستگاه توزین پودر گچ............................................................................................. 61

فصل سوم......................................................................................................................... 62

بررسی اقتصادی طرح........................................................................................................... 62

1-3- براورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح................................................................................ 63

چگونگی تقسیم هزینه ها به شرح زیر میباشد که در ادامه جزئیات هزینه ها شرح داده می شود.................. 63

1-1-3- زمین................................................................................................................... 64

2-1-3- ساختمان و محوطه سازی.......................................................................................... 64

3-1-3- تجهیزات و ماشین الات............................................................................................ 64

4-1-3- تاسیسات.............................................................................................................. 64

الف )برق اصلی.................................................................................................................. 65

ب : اب و فاضلاب.............................................................................................................. 65

پ: مخابرات..................................................................................................................... 65

ت : گرمایش و سرمایش....................................................................................................... 65

ث : روشنایی..................................................................................................................... 66

5-1-3- تجهیزات حمل و نقل............................................................................................... 66

6-1-3- لوازم اداری و اشپزخانه............................................................................................. 66

الف : لوازم اداری................................................................................................................ 66

ب : لوازم اشپزخانه و رستوران :.............................................................................................. 66

7-1-3- هزینه های قبل از بهره برداری.................................................................................... 67

8-1-3- سرمایه در گردش.................................................................................................... 67

برق و سوخت (جهت سه ماه )............................................................................................... 67

2-3- تامین منابع مالی و سازماندهی و تشکیلات......................................................................... 67

الف : سرمایه گذاری ثابت...................................................................................................... 68

ب: سرمایه در گردش........................................................................................................... 68

3-3-هزینه های تولید......................................................................................................... 68

1-3-3- مواد اولیه و مصرفی................................................................................................. 69

2-3-3- برق و سوخت........................................................................................................ 69

3-3-3- حقوق و دستمزد..................................................................................................... 69

جدول 10-3- هزینه های تولید – مواد مصرفی 0........................................................................ 69

4-3-3- نگهداری و تعمیرات................................................................................................ 70

5-3-3- استهلاک.............................................................................................................. 70

6-3-3- بیمه.................................................................................................................... 71

جدول 12-4- هزینه های تولید – حقوق................................................................................... 71

7-3-3- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده............................................................................. 72

8-3-3- هزینه های اداری و فروش (تبلیغات )........................................................................... 72

9-3-3- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................ 72

10-3-3- هزینه تسهیلات مالی.............................................................................................. 72

11-3-3- قیمت تمام شده محصول......................................................................................... 72

4-3- در امد و ارزیابی طرح.................................................................................................. 73

1-4-3- بررسی قیمت فروش محصول تولیدی........................................................................... 73

4-4-3- پیش بینی عملکرد سود و زیان.................................................................................... 73

5-3- شاخص های اقتصادی.................................................................................................. 74

1-5-3- نقطه سر به سر....................................................................................................... 74

2-5-3- ارزش خالص فعلی.................................................................................................. 75

جدول 21-3- خالص ارزش فعلی با نرخ بانکی 019/0................................................................ 76

3-5-3- نرخ بازده داخلی.................................................................................................... 77

4-5-3- دوره برگشت سرمایه................................................................................................ 77

5-5-3- صرفه جویی ارزی................................................................................................... 78

6-5-3- ارزش افزوده......................................................................................................... 78

فصل چهارم....................................................................................................................... 79

نتیجه گیری کلی................................................................................................................. 79

1-4- خلاصه مشخصات طرح................................................................................................ 80

نام طرح :.......................................................................................................................... 80

محصولات :...................................................................................................................... 80

ظرفیت اسمی :................................................................................................................... 80

سرمایه گذاری ثابت:............................................................................................................ 80

سرمایه درگردش :............................................................................................................... 80

قیمت فروش متوسط :.......................................................................................................... 80

قیمت تمام شده :................................................................................................................ 81

در امد سا لیانه :.................................................................................................................. 81

ارزش افزوده طرح :............................................................................................................. 81

نقطه سربه سر :.................................................................................................................. 81

ارزش فعلی خالص:............................................................................................................. 81

نرخ بازده داخلی :............................................................................................................... 81

دوره بازگشت سرمایه :......................................................................................................... 81

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید پانلهای گچی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه:

تامین نیاز مسکن و فضای مناسب جهت سکونت در جوامع بشری با توجه به رشد روند افزون جمعیت یکی از مشکلاتی است که در کلیه کشورهای جهان وجوددارد از اینروبه منظورحصول نتایج مطلوب در زمینه افزایش فضای کافی برای اسکان جمعیت،درمراکزمختلف تحقیقاتی وپژوهشی اغلب کشورها ازمایشاتی بر روی مصالح ساختمانی ،مواد مورد نیاز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و... انجام می پذیرد. این تحقیقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختمانی که علاوه بر سهولت استحکام عملیات ساختمانی را تسریع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتایج مطلوب و ثمربخشی به دست امده است که ازان جمله،تولید قطعات پیش ساخته شده پوشش های داخلی و خارجی ساختمان ها می باشد . باتوجه به این که اغلب معادن مصالح ساختمانی از قبیل گچ ،اهک و سیمان به فراوانی در ایران وجود دارد، از این روبهره گیری از پیشرفت های کشورهای صنعتی که در زمینه ساخت مصالح ساختمانی پیش ساخته و کاربرد ان

تجربیات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازی، خود به وفورازاین گونه مصالح و مواد استفاده می نمایند، بیش از پیش ضرورت دارد. عملیات ساختمانی موثر واستفاده اقتصادی از مصالح ساختمانی ،نیاز به داشتن دانش کافی درموردخواص وویژگیهای مصالح،کاربرداقتصادی-صنعتی مناسب قطعات پیش ساخته،تولیدحمل ونقل ومونتاژ انها در محل دارد.ازجمله قطعات پیش ساخته ای که در سالیان اخیر در ساختمان سازی کاربرد پیدا کرده است، قطعات پیش ساخته گچی است که موضوع این گزارش می باشد. مشخصه قطعات پیش ساخته گچی متاثر از خواص کلیه مواد مصرفی،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده می باشد. مخلوط کردن مواد با یکدیگر وتاثیر متقابل خواص مواد مصرفی ،از عوامل مهم می باشند .

1-1- منابع گچ

1-1-1- گچ طبیعی

ساختمان سنگ های گچ قابل اسخراج کاملا متفاوت هستند . مهمترین نوع، گچ وورقه ای مطبق نامیده می شود.سنگ گچ الیافی شکل وآلاباستر(سنگ گچ دانه ای)سنگ گچ پودری شکل (ژیبسیت) نیز وجود دارد. یک نوع نیزبه نام گچ خاکی معروف است که مخلوطی از گچ های پودری وخاک رس بوده ودر سطح زمین گستردگی پیدا می کند . سنگ گچ خالص معمولا به رنگ سفید است ولی سنگ گچ قرمز تا زرد محتوی اکسید آهن است ،در صورتی که رنگ ان خاکستری تا سیاه

باشد دلیل ان وجود خاک رس وبیتومین می باشد .

سنگ انیدریت خالص تمایل به رنگ آبی دارد ولی معمولا دارای رنگ خاکستری با لکه های متمایل به رنگ آبی است .رگه های سفید رنگ که گاهی بین سنگ گچ وسنگ انیدریت دیده می شوداغلب از گلابریت ویا نمک گلابر به وجود امده اند.

2-1-1- گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی (مصنوعی)

گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی،سولفات کلسیم اب دار یا بدون آبی هستند که به عنوان محصول جانبی بعضی از صنایع،تولید می شوند. این مواد از واکنش ترکیبات کلسیم با اسید سولفوریک به دست می آیند که به سه گروه تقسیم می شوند:

1- در فرایند اسید فسفریک به روش تر، از ترکیب سنگ معدن فسفات دار (فسفات خام )با اسید سولفوریک،براساس فرمول زیر گچ شیمیایی بدست می اید:

Ca5(po4)3f+5h2so+10h2o___5caso4 2h0o+3hpo4+1/2h2f2

از یک تن فسفات خام،مقدار 7/1تن گچ یا معادل هر تن p2o5 مقدار 5تن گچ به دست می اید.

2- در تولید اسید فلئوریدریک از ترکیب فلورین با اسید سولفوریک براساس واکنش زیر،انیدریت حاصل می شود. ازیک تن فلورین 75/1 تن انیدریت تولید می شود:

af2+h2so___casd4+h2f2

به مقدار جزئی سولفات کلسیم دی هیدرات از تولید اسیدهای الی مانند اسید تارتاریک ،اسید سیتریک و اسید اکسالیت یا اسیدهای معدنی مانند اسیدبوریک به دست می اید.

این قبیل مواد گچ دار دارای مقدار زیادی سولفات کلسیم هستند و رنگ انها سفید و به صورت کلوخه های مرطوب و نرم رسوب داده می شوند. با این وجود مواد ناخالصی موجود در انها برخلاف مواد ناخالصی کخ در سنگ معدن طبیعی وجود دارد مزاحمت فراوانی ایجاد می نمایند .

3-1-2-مواد گچ دار حاصل از گوگرد زدایی دود صنایع به مقدارمتنابهی ماده گچدار ازگوگرد زدایی دودهای حاصل از سوخت کربن (زغال سنگ ) وسوختهای مایع و گازطبیعی محتوی اکسیدگوگرد تشکیل می شود.

دراین روش اکسید گوگرد در مجاورت اهک یا با سنگ اهک کاملا پودر شده ترکیب و به صورت گچ رسوب می کند. در حال حاضر مقدار اکسد گوگردی که از صنایع مختلف در هوا پراکنده می شود،سالیانه بیش از 65 میلیون تن در جهان می باشد که معادل 172 میلیون تن کلسیم دی هیدرات است . البته فقط در کوره های سوخت کارخانجات بزرگ نظیر نیروگاه تولید الکتریسته ،

عمل گوگرد زدایی دود به صورت رسوب سولفات کلسیم با اهمیت است ، زیرا که هزینه زیاد و مشکلات صنعتی فراوانی در بردارد.

2-1- بررسی عرضه و تقاضای محصول در بازار داخلی و خارجی

1-2-1- گچ در ایران

درایران ذخایر قابل ملاحظه ای از گچ یا انیدریت وجود دارد. موقعیت چینه شناسی این ذخایر متفاوت بوده و بررسی اجمالی نشان می دهد انباشتگی های گچی،رابطه نزدیک باحرکات تکتونیکی(زمین زایی یاخشک زایی)دارند.پس از حرکات کوهزای اسینتیک،شرایط پلات فورمی در سر تاسر ایران حکمفرما می شود.این شرایط تقریبا از کامبرین پسین تا اواسط تریاس تداوم داشته است.همزمان با حرکات زمین از عمق اب در روی پلات فورم ایران کاسته و حتی همزمان خروج زمین،از درون اب نیز انجام میگرفت. این حرکات عامل موثری جهت تشکیل حوضه های تبخیری و تشکیل رسوبات وابسته بوده است، به طوری که میتوان به ذخایر گچ پرکامبرین پسین ، کامبرین ، دونین ، کربونیفر ، پرین و تریاس اشاره نمود .

در نتیجه حرکات کامبرین جوان،شرایط پارالیک سبب تشکیل رسوبات دلتایی وبه طور محلی رسوبات گچی در ژوراسیک زیرین می شود. در ژوراسیک میانی و فوقانی ،دریا عمق بیشتری داشته ولی در اواخر ژوراسیک پس از حرکات کوه زایی کامبرین پسین از عمق دریا کاسته شده و نهشته های گچی ضخیم در قسمت وسیعی از ژوراسیک فوقانی ایران گذاشته می شود. این شرایط تا اوایل کرتاسه زیرین ادامه می یابد و به طور محلی می توان به افق های گچ دار در رسوبات اوایل کرتاسه زیرین ادامه وسیعی از ژوراسیک فوقانی ایران گذاشته می شوداین شرایط تا اوایل کرتاسه زیرین ادامه می یابد و به طور محلی می توان به افق های گچدار در رسوبات اوایل کرتاسه زیرین ایران برخورد نمود. در دوره شیاری ، دریای کم عمق ودر حال نشستن ،قسمت اعظم ایران را می پو شاند و شرایط مناسبی برای تشکیل رسوبات گچی فراهم می اید. گچهای تشکیل شده در زمانهای ائوسن،الیگوسن و میوسن از جمله این نوع می باشد. در جدول 1-1 موقعیت چینه شناسی ذخایر گچدار ایران مشخص شده است .

به طور کلی می توان گفت که در هر نقطه از ایران به شعاع 100 کیلومتر،میتوان معدن گچ پیدا کرد،بویژه در کویر مرکزی که همه جای ان گچ یافت می شود. نشانهای زمینهای گچی ان است که،هیچگونه گیاهی در ان نمی روید. مهمترین مناطقی که در انها معدن گچ یافت می شود به قرار زیر است.

2-1-بررسی کانون های مصرف قطعات پیش ساخته گچی

تنها محل استفاده پانل های گچی ، صنعت ساختمان سازی می باشد که از این گونه قطعات در ساخت انواع ساختمان های مسکونی ،تجاری، اداری،اموزشی و بیمارستان ها استفاده می شود. روکش دیواره ،پارتیشن بندی اتاق ها و بهسازی نمای سقف هااز جمله موارد مصرف دیوارهای گچی در صنعت ساختمان می باشند .

کاربرد های این محصول در بخش 1-2 بیشتر تشریح خواهد شد .

3-1 براورد تقاضای محصول

گچ یکی از قدیمی ترین موادی است که از زمان های قدیم در ساختمان سازی ودر کلیه نقاط جهان بکار رفته است به طوری که امروزه می توان ساختمانهای قدیمی و تاریخی را یافت که با گچ ساخته شده و هنوز پابرجاست .

تولید گچ در طی قرون، پیشرفت فراوانی نموده بطوری که امروزه گچ را درانواع مختلف که علاوه بر استفاده در صنعت ساختمان ، در سایر صنایع و پزشکی نیز کاربرد دارد تولید می نمایند. فراوانی و سهولت بکارگیری و ارزانی قیمت ان سبب گردیده است در قسمت های مختلف ساختمان از قبیل دیوار،نما، پوشش و... مورد استفاده قرار گیرد.

خوشبختانه به دلیل وجود معادن فراوان گچ در ایران ،این ماده از دیر باز شناخته شده وبه کار رفته است . در حال حاضر کارخانجات گچ پزی به شیوه کاملا فنی، انواع مختلف گچ را در ظرفیت های بالا تولید می نمایند . امروزه در جهان با شناخت دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی گچ به نحو مطلوب تر از ان استفاده میشود،زیرا فراوانی و ارزانی ان سبب گردیده است که در صنعت ساختمان بتواند با سایر موادی که برای منظور مشابهی بکار می رود رقابت نموده و کاملا جایگزین گردد. از ان جمله ساخت دیوارهای گچی و بلوک های گچی به جای دیوار و پارتیشن است . در بررسی هایی که توسط مراکز تحقیقاتی کشور المان صورت گرفته است ملاحظه می شود که یک متر مربع

دیوار ساخته شده از بلوک گچی 69 درصد هزینه های بنای همان دیوار با اجر و ملات را دارد و همچنین زمان ساخت دیوار بلوک گچی به میزان 59 درصدزمان بنای همان دیوار با اجر و ملات می باشد.

دیوارهای ساخته شده از بلوک گچ با ضخامت 8 سانتی متر ،ضخامت کمتری از دیوار اجری خواهد داشت،این تفاوت ضخامت در حدود5/2 سانتیمتر می باشد. با وجود مزایای استفاده از پانل های گچی ، هنوز در کشورهای توسعه نیافته و از جمله کشور ما ،استفاده از این نوع دیواره ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است که به مرور این مساله با درک بهتر مزیت های اقتصادی فنی و رفاهی

پانل های پیش ساخته (که در بخش 2-1-3- به تعدادی از انها اشاره خواهد شد)مرتفع می گردد. به این ترتیب پیش بینی می شود که در اینده ای نزدیک، استقبال از این مصالح ساختمانی سودمند بیشتر شد. البته باید در نظر داشت که در غیاب امار تولید و مصرف در داخل کشور امکان براورد دقیق و باتکیه بر ارقام وجودندارد .

2-1-2- قطعات پیش ساخته گچی

کلیه مصالح ساختمانی گچی برای مکانهای داخی بدون تحمل بار و فضاهای خشک، مناسب می باشد، گچی پیش ساخته قبلا در کارخانه خشک شده ودر حالت خشک به کار گرفته می شوند . قطعات گچی به طور عادی در هوای ازاد پس لز چند روز خشک می شود.

قطعات پیش ساخته گچی را می توان پس از کارگذاردن و نصب در حالی که رطوبت انها کمتر از دو درصد باشد رنگ کاری کرده یا با کاغذ دیواری یاکاشی کاری پوشانیدسطوح گچی دارای واکنش خثنی هستند.

در جدول 1-2 برخی ویژگی های محصولات گچی جمع اوری شده است گچ کار شده به دلیل این که دارای وزن مخصوص ظاهری نسبتا کم و تخلخل زیاد است لذا قابلیت انتقال دمای را نشان می دهد زیرا قطر تخلیل های موجود در گچ نسبتا بزرگ است جذب و دفع سریع بخار اب به راحتی انجام می گیردکه در اصطلاح باعث تنفس ان می شود بنابراین سطوح گچی دیوارها در منزل و محل کار عرق نمی کند و گرم می باشد به طور کلی مزایای استفاده از این گونه قطعات به شرح زیر است:

1-دیوار بلوک گچی در مقابل صدا مقاوم بوده بلوک گچی به ضخامت 8 سانتیمتر اصوات برابر با 34دسی بل هر گونه صدا را تضعیف می نماید در مقایسه با روکش سیمان و دیوار اجری ، مقاومت در مقابل صدای ضخامت یک سانتیمتر بلوک گچی برابر با cm 3 ضخامت دیوار اجری 4cm روکش سیمان و 5cm ضخامت بتون می باشد.

2-در مقابل شعله اتش مقاوم بوده و 5 بار بیش از بتون مقاومت می نماید.

3-تا دمای 85 درجه سانتیگراد عایق حرارت است .

4-به راحتی قابل جابجائی می باشد.

5-زوایا و گوشه های دقیق را می توان با برش ایجاد کرد.

6-فضای کمتری را اشغال می نماید.

7-مانع از نفوذ حشرات موذی می گردد.

8-به دلیل سطوح صافی که دارد احتیاج به زیر سازی جهت چسباندن کاغد دیواری و یا سایر پوشش ها ندارد.

9-حمل ونقل ان به سهولت انجام گرفته و دارای کمترین تلفات می باشد.

10--نصب انها فوق العاده ساده بوده واحتیاج به متخصص تلفات می باشد.

- بعضی ازانواع انها (به عنوان مثال پانلهای تولید شده توسط کارخانهtemple استحکام دیوارهی که روی ان کار گزاری شده اند را افزایش می دهند.

خواست و مزایای فوق سبب گردیده است که از بلوکهای گچی جهت پارتیشن و تقسیم فضا در مراکز اموزشی، بیمارستانها،مراکز بهداشتی و ادارات به نحو موثری استفاده شود علاوه بر استحکام از زیبایی نیز برخوردار بوده و کاملا بهداشتی نیز می باشد.

2-2-2- شکل دانه و توضیح ان

هر چند شکا، توضیح دانه و همچنین وزن مخصوص سطحی بر روی مقدار اب مورد نیاز جهت ایجاد خمیر گچ با غلضت مناسب و معین کمتر تاثیر داردبا این حال پودر گچ نسبت به گچ دانه درشت به اب بیشتری احتیاج دارد.

3-2-2- پیر شدن (کهنگی)

گچ پخته به مرور زمان خواص خود را در حین انبار کردن تغییر می دهدکه به ان پیز شدن گفته می شوداثر پیری گچ و مقدار اب در گچی موثر بوده وهر قدر پیری بیشتر باشد مقدار اب مورد نیاز نسبت به گچ تازه کمتراست بر اثر جذب بخار اب زیاد ممکن است جوانه های دی هیدرات تشکیل شوند که عمل هیدراته شدن را بعدا شتاب می دهند.

چون عمل پیری گچ پخته شده بطور طبیعی ،به کندی انجام می گیرد خواص گچ به مرور مداوم تغییر می یابد. لذا روشی وجود دارد که گچ را بطور مصنوعی پیر می سازند تا در موقع انبار کردن گچ پخته ،دیگر عمل پیری انجام نگیرد. بااضافه نمودن 2/0 درصد وزنی کلرید کلسیم یا مواد نمکی موثر،پیر کردن مصنوعی صورت می گیرد .

4-2-2- سرد کردن و عملیات پس از ان

از عوامل مهمی که بر صد ترکیب فازها در حین تولید گچ تاثیر زیادی می گذارد روش سرد کردن رنگ گچ پخته شده و عملیات بعدی است که برروی ان انجام میشود. انبار کردن برای مدت زمان زیاد در دمای حدود 125 C سبب می شود که انیدریت III/// فعال شده و توسط گرفتن اب تبلور، دی هیدرات باقیمانده در حین پخت مطابق واکنش زیر به نیمه هیدرات تبدیل شود:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کبد پیشینه ومبانی نظری عدالت سازمانی چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشتركین شهرستان ابهر پاورپوینت انواع تبدیلات در سه بعد