👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای 32 سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی 88/0 بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (1980) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون 90/0 ، و از طریق باز آزمایی 77/0 گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، 1389).

👇محصولات تصادفی👇

اخلاق و مدیریت دانلود پاورپوینت مدیریت مسیرهای شغلی و رفتارهای منصفانه پایان نامه کارشناسی ارشد – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی