👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای 32 سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی 88/0 بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (1980) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون 90/0 ، و از طریق باز آزمایی 77/0 گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، 1389).

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی شبکه های نظیر به نظیر ( همه چی ) الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh برآورد عملکرد صاعقه­ ی پست ناشی از برخورد صاعقه در خطوط هوایی متصل