👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعدفهرست مطالب

 عنوان تحقیق

 فهرست مطالب

 فهرست جداول و نمودارها

 مقدمه

 فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱) تشریح و بیان موضوع

۲-۱) اهمیت موضوع

۳-۱) هدف و علت انتخاب موضوع

۴-۱) فرضیات تحقیق

۵-۱) روش تحقیق

۶-۱) قلمرو تحقیق

۷-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

۸-۱) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

۹-۱) مشکلات و موانع تحقیق

 فصل دوم : ادبیات موضوع

۱-۲) بورس اوراق بهادار

۱-۱-۲) تعریف بورس اوراق بهادار

۲-۱-۲) تاریخچه بورس در جهان

۳-۱-۲) سابقه ایجاد بورس در ایران

۴-۱-۲) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد

۲-۲) ویژگی های روش های تأمین مالی

۱-۲-۲) استقراض

۲-۲-۲) سهام ممتاز

۳-۲-۲) سهام عادی

۴-۲-۲) سود انباشته

۳-۲) هزینه سرمایه

۱-۳-۲) مفهوم هزینه سرمایه

۲-۳-۲) هزینه بدهی ها

۳-۳-۲) هزینه سهام ممتاز

۴-۳-۲) هزینه سهام عادی

۵-۳-۲) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته

۶-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه

۴-۲) خط مشی تقسیم سود

۱-۴-۲) اهمیت خط مشی تقسیم سود

۲-۴-۲) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

۳-۴-۲) روش های تقسیم سود

 فصل سوم : روش های تحقیق

۱-۳) روش تحقیق

۲-۳) قلمرو تحقیق

۳-۳) جامعه آماری

۴-۳) نمونه آماری

۵-۳) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق

۱-۵-۳) آزمون همبستگی و رگرسیون

۲-۵-۳) آزمون معنی دار بودن r

۶-۳) روش های جمع آوری اطلاعات

 فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع

فهرست منابع :

۱٫ آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،۱۳۸۰ .

۲٫ پی نِوو ،ریموند ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان ،انتشارات سمت ،۱۳۷۴ .

۳٫تریولا ،ماریو ،آمار کاربردی ، محمد صادق تهرانیان و ابوالقاسم بزرگ نیا ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،۱۳۷۴ .

۴٫دوانی ،غلامحسین ،بورس ،سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکت ها ، انتشارات نخستین ،چاپ اول ،۱۳۷۵ .

۵٫شباهنگ ،رضا ،مدیریت مالی ،جلد اول ،سازمان حسابرسی ،۱۳۷۲ .

۶٫صفرزاده ،حسین ،بررسی انتشار مجدد سهام عادی به منظور افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۷۲ ،تحقیق کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،۱۳۷۹ .

۷٫عبدالله زاده ،فرهاد ،مدرس سبزواری ،احمد ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،نشر پردازش ،چاپ اول ،۱۳۷۳ .

۸٫قلی پور ،علی ،بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات مالی ، شماره ۹و۱۰ ،زمستان ۷۴ و بهار ۷۵ .

۹٫صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .

فصل اول : طرح تحقیق۱-۱) تشریح و بیان موضوع :

منابع تأمین مالی شرکت به ۲ بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدت

برای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند۲و نه از انتشار سهام جدید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد .

۲-۱) اهمیت موضوع :

اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ،

استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد .

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند . تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود با توجه به مزایای ذکر شده این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که آیا شرکت های ایرانی از این منبع مالی به درستی استفاده کرده اند یا خیر۱.

۳-۱) هدف و علت انتخاب موضوع :

روند تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در چند سال اخیر گویای این واقعیت است که این شرکت ها گرایش فراوانی به انتشار سهام عادی به عنوان روشی جهت به دست آوردن سرمایه لازم به منظور اجرای طرح های توسعه و یا حتی جبران کمبود نیازهای مالی کوتاه مدت خود داشته اند ۲. با توجه به مطالب و دلایل ذکر شده در قسمت های قبل و از آنجا که انتشار سهم جدید مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد ،به نظر محقق استفاده از روش سود انباشته اقتصادی تر خواهد بود و در همین راستا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزایش سود شرکت ها بر درصد افزایشEBIT آن ها در سال بعد انجام شد .

۴-۱) فرضیات تحقیق :

فرضیه اصلی : بین درصد افزایش سود انباشته شرکت ها و درصد رشد سود عملیاتی EBIT آن ها در سال بعد رابطه معنی داری وجود دارد .

علت استفاده ازEBIT نیز به عنوان متغیر وابسته ،از بین بردن اثر منابع خارجی تأمین مالی مانند هزینه بهره و …بر بازده بوده است .

فرضیه فرعی : رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش سود عملیاتی در سال بعد در صنایع مختلف متفاوت است .

۵-۱) روش تحقیق :

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی بوده است که بر طبق آن ،وجود ، میزان و جهت همبستگی ۲ عامل ( سود انباشته و EBIT ) نسبت به هم بررسی شده است .

۶-۱) قلمرو تحقیق :

الف- قلمرو موضوعی تحقیق : در این تحقیق رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش EBIT سال بعد شرکت ها بررسی شده است .

ب- قلمرو زمانی : قلمروی زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳ می باشد و علت انتخاب آن نیز این بود که این سال ها جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه می باشد .

ج- قلمرو مکانی تحقیق : چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

۷-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ( ترتیب حروف الفبا ) :

الف- تأمین مالی (Financing ) : مدیریت منابع سرمایه می باشد که به دو روش داخلی و خارجی تقسیم می شود .

ب- درصد سود تقسیمی (Payout ratio ) : یک نسبت سودآوری است و برای محاسبه آن سود تقسیمی هر سهم را بر سود سهم تقسیم می کنند یعنی : DPS

EPS

ج- سود انباشته (earnings Retained ) : سودهای یک شرکت است از بدو تأسیس که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه گذاری در شرکت ، تحت عنوان سود انباشته ،نگهداری شده است .

د- سود تقسیمی هر سهم ( Dividends per share ) : برای محاسبه این نسبت ، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می شود .

ﻫ- سود عملیاتی ( EBIT ) : درآمد (سود) قبل از کسر بهره و مالیات .

و- هزینه سرمایه (Cost of capital ) : متوسط هزینه منابع سرمایه مورد استفاده شرکت ،این نرخ نشان دهنده حداقل نرخ بازده مورد توقع شرکت از سرمایه گذاری- های خود است۱.

۸-۱) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق :

با توجه به جستجو در مجلات در دسترس و اینترنت تحقیق و یا تحقیق ای دقیقاً با این عنوان و در این زمینه در سال های اخیر یافت نشد .

۹-۱) مشکلات و موانع تحقیق :

از جمله مشکلات انجام این کار تحقیقی ،نبود اطلاعات مناسب و به روز شرکت ها بود ،بطوریکه در بورس مشهد تنها اطلاعات سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۰ شرکت ها به طور کامل وجود داشت و اطلاعات سال ۱۳۸۳ آن ها نیز بصورت کامل نبود .

در زمینه ادبیات موضوع نیز تلاش فراوانی شد تا مطالب جدیدی در این زمینه از اینترنت پیدا کرده و کنم که علیرغم فراوانی مطالب ،مطالب موردی بوده و به نظر اینجانب ارزش علمی نداشتند که از ذکر آن ها خودداری کردم .

فصل دوم : ادبیات موضوع۱-۲) بورس اوراق بهادار :۱-۱-۲) تعریف بورس اوراق بهادار :

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود . مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سزمایه است .

بورس اوراق بهادار ،از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی تحقیق های سرمایه گذاری بلند مدت است و از سوی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد ،می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند۱.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش نقشه زمین شناسی شهرستان چابهار بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران پاورپوینت آموزش نصب و تنظیمات وردپرس جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت ) همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7