👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه اصول کار با لیزر(برق)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اصول کار با لیزر(برق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول

اصول کار لیزر……………………………………………………………………………………….

گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب…………………………………………………………

1-1-گسیل خود به خود……………………………………………………………………………………

1-2-گسیل القایی…………………………………………………………………………………………….

1-3-جذب……………………………………………………………………………………………………….

1-4-مبانی نظری لیزر…………………………………………………………………………………….

1-5-طرحهای دمش………………………………………………………………………………………….

فصل دوم

آناتومی پوست………………………………………………………………………………………….

2-1-لایه اپیدرمس…………………………………………………………………………………………..

2-2-لایه کرنیوم……………………………………………………………………………………………..

2-3-لایه لوسیدم…………………………………………………………………………………………….

2-4-لایه دانه ای……………………………………………………………………………………………..

2-5-لایه اسپینوزدم………………………………………………………………………………………..

2-6-لایه رشد………………………………………………………………………………………………….

2-7-ذرات ملانین…………………………………………………………………………………………….

2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟………………………………

فصل سوم

برهمکنش لیزر(نور) با بافت……………………………………………………………………..

3-1-بازتابش و شکست…………………………………………………………………………………..

3-2-جذب……………………………………………………………………………………………………….

3-3-پراکندگی…………………………………………………………………………………………………

3-4-محیط مرکب…………………………………………………………………………………………….

3-5-انتقال فوتون……………………………………………………………………………………………

3-6-شبیه سازی مونت کارلو………………………………………………………………………….

3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت………………………………………………………………

3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب……………………………………………………….

فصل چهارم

کاربردهای لیزر دربیماری های پوست………………………………………………………

4-1-لیزردر درمان لکه ها………………………………………………………………………………..

4-2-لیزر در درماتولوژی……………………………………………………………………………….

4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2…………………………………………………………

4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL …………………………………

4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد……………………………………………..

4-6- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر………………………………………….

4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک…………….

فصل پنجم

مقاله های شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست………………………………………

5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست……………………………………………………………………………………………………..

5-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-1-2-نتایج………………………………………………………………………………………………….

5-1-3-بحث وگفتگو………………………………………………………………………………………..

5-1-4-روشهای تجربی…………………………………………………………………………………..

5-2- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست..

5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-2-2- تحلیل المان محدود……………………………………………………………………………..

5-2-3- شبیه سازی درونی…………………………………………………………………………….

5-2-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………

5-2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………..

5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود…………………………………………….

5-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

5-3-2- روش ها……………………………………………………………………………………………..

5-3-3-نتایج………………………………………………………………………………………………….

فصل ششم

فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی…………………………………………………….

فصل هفتم

ایمنی لیزر……………………………………………………………………………………………..

7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………

7-2-خطرات لیزر………………………………………………………………………………………

7-3-خطرات چشمی……………………………………………………………………………………

7-4-خطرات پوستی………………………………………………………………………………….

7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان…………………………………………………….

7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن………………………………..

7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری……

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان لالی پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرمبید دانلود فایل ورد Wordپروژه بررسی ساختمان تپ چنجر ترانسفورماتور و پایداری ولتاژ توسط آن پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز(1998)