👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی مراحل ساختن ساختمان مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی پاورپوینت فرآیند و اشتباهات تحول سازمانی پروتکل تکنیک روانبخشی درمانی دوسا دانلودگزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء 23 ص