👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید

👇محصولات تصادفی👇

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 88 گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی خط تولید بیسکویت، کیک، کلوچه و دونات پاورپوینت خانه های برونگرا