👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه............................................................................................................... 2

2- تاریخچه شركت............................................................................................... 4

فصل اول : انبارداری

1- انبار و انواع آن................................................................................................ 7

- انبار از نظر مواد و محصولات....................................................................... 8

- انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل........................................................ 8

- انبار از نظر فیزیكی......................................................................................... 9

2- نقش انبار......................................................................................................... 9

3- اهمیت انبارداری.............................................................................................. 10

- انباردار............................................................................................................ 12

4- انبار مواد اولیه شركت.................................................................................... 13

- انبارهای مواد اولیه ........................................................................................ 14

- تأمین كنندگان مواد اولیه................................................................................. 14

- كاركنان انبار مواد اولیه.................................................................................. 14

- محل سازمانی انبار مواد اولیه........................................................................ 15

- اهم وظایف انباردار......................................................................................... 15

- رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه.......................................................... 16

- وسایل كار در انبار مواد اولیه........................................................................ 17

- نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه....................................................... 17

- روشهای انبار كردن........................................................................................ 17

- كارهای اداری انبار مواد اولیه........................................................................ 18

- گردش مواد در انبار مواد اولیه...................................................................... 19

5- انبار محصولات............................................................................................... 19

- وظایف انباردار................................................................................................ 19

- گردش محصولات در انبار محصولات........................................................... 20

6- انبار گردانی..................................................................................................... 21

فصل دوم: تولید

1- تولید و عملیات................................................................................................. 26

2- ماشین آلات شركت......................................................................................... 27

3- استقرار ماشین آلات شركت............................................................................ 28

- ویژگیهای استقرار ماشین آلات شركت........................................................... 28

- معایب استقرار ماشین آلات شركت................................................................. 29

4- محصولات شركت........................................................................................... 30

5- نحوه تولید دارو............................................................................................... 31

- مراحل تولید شربت و قطره............................................................................. 31

- مراحل تولید قرص........................................................................................... 32

- مراحل تولید كپسول........................................................................................ 33

6- ساخت دارو..................................................................................................... 34

- روش ساخت شربت اكسپكتورانت.................................................................. 34

- روش ساخت قطره ویتامین A+D.................................................................... 35

- روش ساخت قرص الومینیوم MG.................................................................. 36

- روش ساخت كپسول ترامادول 50 میلی گرمی............................................... 37

فصل سوم : ارزیابی كار

1- بهره وری........................................................................................................ 39

- تاریخچه و مفهوم بهره وری........................................................................... 39

- آنالیز بهره وری.............................................................................................. 41

- اندازه گیری بهره وری.................................................................................... 43

- معیارهای بهره وری....................................................................................... 43

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 45

- بهره وری در صنعت....................................................................................... 46

- زمینه بهره وری.............................................................................................. 47

- برداشت كارگران از بهره وری....................................................................... 49

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 50

- راههای افزایش بهره وری.............................................................................. 52

2- ارزیابی كار...................................................................................................... 54

- ارزیابی كار وسیله مستقیم افزایش بهره وری................................................ 54

- چرا ارزیابی كار سودمند است؟...................................................................... 56

- فنون ارزیابی كار و ارتباط آنها با یكدیگر....................................................... 60

- شیوه اصلی ارزیابی كار ................................................................................ 62

3- ارزیابی روش (تعریف و هدفها)...................................................................... 64

- شیوه اصلی ارزیابی روش.............................................................................. 65

- ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)................................................................... 67

- نمودار خلاصه فرآیند...................................................................................... 68

- نمودارهای گردشی فرآیند.............................................................................. 70

- مثالی برای نمودار گردشی فرآیند................................................................... 74

- بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ................................................................ 75

- پرسشهای اولیه............................................................................................... 76

- پرسشهای ثانویه............................................................................................. 78

- ایجاد روش اصلاح شده.................................................................................. 80

- مثالی برای روش اصلاح شده......................................................................... 82

4- ملاحظات كلی در مورد كارسنجی................................................................... 85

- مقصود از كارسنجی....................................................................................... 86

- موارد استفاده كارسنجی................................................................................. 92

- شیوه اصلی كارسنجی..................................................................................... 93

- فنون كارسنجی................................................................................................ 95

- منابع و مأخذ.................................................................................................. 96

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آشنایی با انواع فرستنده و امواج ها پایان نامه كارشناسی برق، طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبانC++ Builder پاورپوینت کربوهیدرات ها دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی کاملترین اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی