👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .................. 1

مقدمه ....................................... 5

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .... 11

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری .... 15

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت .... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ................ 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ......... 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ............ 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك ........... 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ..................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ............. 49

بخش دوم : ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیتسازمان ملل متحدفصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ............................................. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................... 70

مبحث اول : در عراق ................. 72

مبحث دوم : در كره شمالی .............. 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................ 79

مبحث اول : در كردستان عراق ......... 81

مبحث دوم : در سومالی ................ 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..... 88

مبحث چهارم: در رواندا .............. 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............... 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور............................................. 101

مبحث اول : محدودیتهای كلی و عام .... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ... 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها ............................................. 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاكمیت دولتها ....................... 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاكمیت دولتها ................ 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) ............................ 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور.................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ............................................. 125

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد ................................... 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..... 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یك مساله ی واحد ............ 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری ................................... 147

منابع و مآخذ ................................ 156

👇محصولات تصادفی👇

پلان معماری ساختمان چهار طبقه، تک واحدی نقشه ی زمین شناسی شهرستان هندیجان مدیریت استراتژیک(اقیانوس آبی) پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( 1982) پرسشنامه مقیاس عشق