👈 فروشگاه فایل 👉

سیستم اتصال زمینی در ساختمانها

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 7

مقدمه. 8

فصل اول (کلیات تحقیق). 10

مقدمه: 11

بیان مسأله: 11

اهمیت و ضرورت تحقیق: 12

اهداف: 12

فرضیه های تحقیق: 12

خلاصه فصل: 13

فصل دوم(مروری بر ادبیات تحقیق). 14

مقدمه. 15

بخش اول(تعاریف و شناخت سیستم). 16

تجهیزات الکتریکی.. 17

تأسیسات الکتریکی.. 17

هادی حفاظتی.. 17

الکترود زمین.. 17

مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین.. 17

جریان مجاز یا ظرفیت حرارتی یک هادی.. 18

اضافه جریان.. 18

جریان اتصال کوتاه 18

جریان اتصالی.. 18

جریان اتصال به زمین.. 18

جریات نشتی به زمین.. 18

جریان نشتی.. 18

جریان نشتی عملکرد. 18

ولتاژ تماس... 18

قطعات در دسترس... 18

دسترس... 19

جعبه تقسیم. 19

تعاریف اتصال به زمین.. 19

اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی محافظ و اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی شین زمین.. 19

ولتاژ سطح زمین.. 20

ولتاژ تماس UB 20

ولتاژ گام US 20

سطح پتانسیل 20

خطای زمین.. 20

زمین حفاظتی.. 20

زمین اصلی یا کارآمد. 21

الکترود اصلی زمین.. 21

انواع زمین کردن.. 21

شرط زمین کردن حفاظتی.. 22

زمین کردن الکتریکی.. 22

تعاریف و اصطلاحات زمین کردن.. 23

اصول کلی حفاظت... 25

طبقه بندی حفاظت... 25

سیستم های زمین.. 28

شبکه توزیع نیروی TN.. 29

شبکه های توزیع نیروی TT. 29

UB : ولتاژ تماسی مجاز 29

شبکه توزیع نیروی IT. 30

بخش دوم(معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین) 30

چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود. 31

روش های معمول کم کردن مقاومت زمین در مورد الکترودهای دفن شده 32

ایجاد طوقه در اطراف الکترود. 36

چاه اتصال زمین برای الکترود. 37

تابلوها 37

پریزهای دارای اتصال زمین.. 38

سیستم های لوله کشی برق.. 39

کلیدها در ارتباط با سیستم زمین.. 39

رابطهای زمین 40

گردش سیم زمین در ساختمان.. 40

لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان.. 41

استفاده ازعایق دو لایه. 42

زمین کردن قطعات فلزی در دسترس... 42

تجهیزات ثابت... 45

هادی های زمین.. 46

ترمینال یا اتصال اصلی زمین.. 47

هادیهای حفاظتی.. 47

انواع هادی های حفاظتی.. 49

فصل سوم(روش اجرای تحقیق)... 51

مقدمه. 52

بخش اول(مراحل کلی طراحی سیستم زمین).. 53

سیستم های اتصال زمین در تاسیسات الکتریکی ساختمان ها 55

اتصال زمین در شبکه داخلی ساختمان های موجود. 56

استفاده از سیستم های حفاظتی مشابه سیستم سه سیمه. 56

دستورالعمل اتنخاب سطح مقطع هادی حفاظتی زمین.. 58

بخش دوم(روش های اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین) 64

اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین.. 65

نیاز برای اندازه گیری.. 65

روش های اندازه گیری.. 65

اندازه گیری دوره ای.. 65

اندازه گیری های مقاومت زمین.. 66

روش نصب الکترودهای زمین.. 69

روش چاه اتصال زمین الکترود صفحه ای مسی.. 72

روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای کوبیده شده 73

روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای توسط حفر چاه زمین.. 74

فصل چهارم(تجزیه تحلیل داده ها). 77

مقدمه: 77

بخش اول(مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین) 79

کلیات.. 79

ولتاژ 79

جریان.. 80

فرکانس.... 80

توان.. 80

سهولت دسترسی.. 80

شناسائی.. 80

سیستم سیم کشی.. 80

شناسایی هادی های خنثی و حفاظتی.. 81

سازگاری الکترومغناطیسی.. 82

انواع الکترود زمین.. 82

میله ها یا سیم های محصور در بتن.. 85

الکترود شبکه ای.. 86

الکترود زمین سیمی.. 86

الکترود زمین تسمه ای.. 87

الکترود میله ای.. 89

بخش دوم(نکات لازم در خصوص جریان عبوری از الکترودهای زمین و شیب ولتاژ در اطراف آنها) 91

علامت گذاری.. 93

خلاصه فصل: 93

فصل پنجم(خلاصه و نتیجه گیری)... 95

مقدمه: 95

نتیجه گیری از فرضیه ها: 96

نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 96

نتیجه گیری از فرضیه اول.. 96

نتیجه گیری از فرضیه دوم. 96

نتیجه گیری از فرضیه سوم. 97

پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق.. 97

پیوستها : 98

پیوست الف : 98

پیوست ب : 103

فهرست مراجع : 103

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی Orabanche crenata در لگوم ها تحقیق كشت مكانیزه سیب زمینی پرسشنامه استعداد اعتیاد(APS) وید و همکاران 1992 پروپوزال (اختلافات گمرکی در حقوق بین‌الملل) دانلود پاورپوینت کنترل های داخلی