👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:word ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 102

این فایل شامل تحقیق با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف علمی

1-4-2- اهداف کاربردی

1-5- مساله اصلی تحقیق

1-6- فرضیه تحقیق

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو زمانی

1-7-2- قلمرو مکانی

1-7-3- قلمرو موضوعی

1-8- تعاریف واژه ها

1-9- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری تحقیق

2-1-1- ساختار سرمایه

2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه

2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه

2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

2-1-1-5-1- نظریه سود خالص

2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی

2-1-1-5-3- نظریه سنتی

2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر

2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا

2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی

2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی

2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش

2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی

2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست

2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار

2-2-پیشینه تحقیق

2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها

2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده

2-3- چارچوب مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- طرح مسئله تحقیق

3-3- تدوین فرضیه تحقیق

3-4- روش تحقیق

3-5- جامعه آماری تحقیق

3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه

3-7- قلمرو تحقیق

3-8- روش گردآوری اطلاعات

3-9- ابزار تحقیق

3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق

3-10-1- متغیر مستقل

3-10-2- متغیر وابسته

3-10-3- متغیر کنترلی

3-11- مدل تحقیق

3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی

3-12-1- انواع داده ها

3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل

3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی

3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی

فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل

4-1- مقدمه

4-2- آمار توصیفی

4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه

5-3- خلاصه و نتیجه گیری

5-4- پیشنهادات تحقیق

5-5- محدودیت های تحقیق .

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست‌ها

پیوست الف : نام کامل شرکت ها

پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال

پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری

پیوست چ: چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق

جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها

جدول 4-2 نتایج تخمین معادله اول

جدول 4-3 نتایج تخمین معادله دوم

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص

نمودار 2-3 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی

نمودار 2-4 بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی

نمودار 2-5 تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

نمودار 2-6 بازار کم عرض و کم عمق

نمودار 2-7 مدل مفهومی تحقیق

👇محصولات تصادفی👇

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی گزارش کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل مقاله متالوگرافی و كاربرد آن